Search

איך מגישים תביעת החמרת מצב?

במקרה של החמרת מצב לאחר מחלה או תאונת עבודה יש לשנות את דרגת הנכות. לשם כך צריך להגיש בקשה לוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לדיון מחדש במצבו של הנפגע שהתדרדר. הנפגע צריך להתייצב מול הוועדה הרפואית ולצרף את האסמכתאות להתדרדרות במצבו על מנת שזו תקבע את אחוזי הנכות מחדש. במאמר זה נרחיב לגבי אופן הגשת התביעה והתנאים הנדרשים להגשת התביעה.

 

זמן הגשת התביעה

אדם שנקבעה לו דרגת נכות על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, במידה וחלה החמרה במצבו הרפואי שהיא תוצאה של אותה מחלה או תאונת עבודה ולא של כל גורם אחר, רשאי להגיש לאחר שישה חודשים ממועד קביעת הדרגה הקודמת בקשה לקביעה מחודשת של אחוזי הנכות על מנת להגדילם. הרחבה נוספת לגבי תביעת החמרת מצב ביטוח לאומי ראו כאן.

 

אופן הגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס ביטוח לאומי  228, טופס בקשה לבדיקה מחדש לקבלת קצבת שירותים מיוחדים. בסמכותה של הוועדה לבחון מחדש את התיק ואת המסמכים המצורפים ולהגיע להחלטה אם אכן מדובר במקרה של החמרת מצב ואם אכן יש להגדיל את אחוזי הנכות של הנפגע.

בקשה בעניין החמרת מצב ניתן להגיש רק כאשר הנפגע כבר הוכר כבעל נכות ולאחר שחלה החמרה במצבו הרפואי. עדכון מצב רפואי כלל אינו רלוונטי כאשר מדובר בתביעה חדשה על פגיעה או מחלה נוספת שאינה קשורה לאירוע הביטוחי הקודם.

 

רופא תעסוקתי

לפני שמגישים את הבקשה יש להצטייד במסמכים חתומים על ידי הרופא התעסוקתי של קופת החולים המוסמך לעניין. לא ניתן להגיש בקשה לדיון מחדש בפגיעה שהוועדה דנה בה וקבעה  לגביה שאין קשר סיבתי ברור בינה לבין התאונה. את התביעה להחמרת מצב ניתן להגיש ללא קשר לאחוזי הנכות שנקבעו בעבר.

 

התדרדרות חריגה

במידה וישנה התדרדרות חריגה שאינה סובלת דיחוי ניתן לבקש דיון בטרם עברו שישה חודשים, לאחר הסכמת הרופא מטעם המוסד לביטוח לאומי. לצורך קבלת האישור הרפואי יש להציג בפני הרופא את הפרוטוקול של הוועדה הרפואית אשר קבעה את דרגת נכותו ומכתב מרופא מומחה, כגון, אורתופד, נוירולוג וכדומה בו הוא מפרט את מצב ההחמרה של המטופל.

 

ערעור על ההחלטה

במידה והוועדה הרפואית מגיעה למסקנה שלא חלה החמרה במצב, מגיש הבקשה רשאי להגיש ערר על החלטת הוועדה לוועדה לעררים בתוך חודש. כאשר ישנה שאלה משפטית הוא יכול גם לערער לבית הדין האזורי. בנוסף התובע יכול להמתין חצי שנה נוספת ולהגיש שוב את התביעה להחמרת מצב.

 

סיכום תביעת החמרת מצב

לסיכום הנושא,  מי שנקבעה לו דרגת נכות על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, יכול להגיש תביעה לדיון מחדש במידה וחלה החמרה במצבו הרפואי שהיא תוצאה של אותו אירוע ביטוחי ולא של כל גורם אחר. את הבקשה מגישים באמצעות טופס בקשה לבדיקה מחדש לקבלת קצבת שירותים מיוחדים בתנאי שעברו לפחות 6 חודשים ממועד קביעת הדרגה הקודמת.

עורכי דין

 

אולי תאהבו גם את